สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวสาร Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้
สามารถติดต่อได้ที่ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 0-2561-2174 คุณรพิทิวัตถ์ และคุณรุ่งทิวาพร
หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามรายละเอียด ดังนี้
 
ขอการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว (Q) ขออนุญาติใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธ์ุแท้
1.แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ (แบบตร.1)
2.หนังสือมอบอำนาจ (แบบ ตร.2)